غواصولوژی

علم بررسی وضعیت بدن انسان زیر آب، واکنش و رفتار ارگان و سیستم های بدن تحت فشار و قرار گیری در معرض گازهای فشرده، بررسی روابط فیزیک غواصی و فیزیولوژی بدن، بیماری های غواصی ناشی از فشار گذاری و فشار برداری، نکات ایمنی هنگام غواصی، باید ها و نباید های غواصی، تست پزشکی غواصان، محدودیت های غواصی بر اساس گازها، جداول برداشت فشار غواصی

    بستن