ایمکا IMCA

استانداردها، فلش های ایمنی ایمکا، مراکز مورد تایید آموزش، شرکت های مورد تایید ایمکا، آپدیت های ایمکا

برگشت به غواصی (آپدیت ایمکا)

برگشت به غواصی (آپدیت ایمکا) با توجه به تحقیقات اخیر و نتایج بدست آمده، ایمکا ورژن یک دیمک برای برگشت…

غواصی صنعتی و کرونا

غواصی صنعتی و کرونا همانطور که برای غواصان Recreational سازمان جهانی DAN راهنمایی هایی را تدوین نموده است، برای غواصان…

فلش ایمنی غواصی ایمکا (۲۸/۲۰۱۷)

فلش ایمنی غواصی ایمکا (IMCA Safety Flash 28/17) نوامبر ۲۰۱۷ (آذر ۱۳۹۶) در فلش های ایمنی ایمکا (IMCA) نکات اصلی…
    بستن