ایمکا IMCA

استانداردها، فلش های ایمنی ایمکا، مراکز مورد تایید آموزش، شرکت های مورد تایید ایمکا، آپدیت های ایمکا

فلش ایمنی غواصی ایمکا (۲۸/۲۰۱۷)

فلش ایمنی غواصی ایمکا (IMCA Safety Flash 28/17) نوامبر ۲۰۱۷ (آذر ۱۳۹۶) در فلش های ایمنی ایمکا (IMCA) نکات اصلی…
بستن